Elevpolitikkens formål og bærende idé:

Kolding Kommune har som mål at uddanne elever og studerende, som efterfølgende vil være en attraktiv arbejdskraft for såvel den offentlige som den private sektor.

Elevpolitikken tager udgangspunkt i den enkelte elevs/studerendes visioner og ønsker til fremtiden.

Elever og studerende i praktik udvikler deres kompetencer gennem læring på jobbet. Læring på jobbet udspringer af de oplevelser og erfaringer, den enkelte gør sig. Som sådan sker læring i et samspil mellem den enkeltes oplevelser og refleksion herover, ligesom den sker i samspil mellem den enkelte og praktikstedet.

Læring afhænger af flere forhold, blandt andet den sociale sammenhæng elever og studerende indgår i, og deres indstilling til den forestående læring - positiv eller negativ.

 

Fokus på kompetenceudvikling

Kolding Kommune sætter fokus på udvikling af den enkeltes kompetencer til at løse givne opgaver. Til kompetencer hører blandt andet:

 • Faglige kvalifikationer
 • Kvalifikationer til at varetage de særlige roller og ansvar, der følger af at være ansat i en offentlig virksomhed, herunder at yde en god service
 • Kvalifikationer til at begå sig hensigtsmæssigt på en arbejdsplads, herunder til en hensigtsmæssig adfærd over for borgere, kollegaer og ledere
 • Kvalifikationer og vilje til at tage ansvar for egen udvikling og læring

Det betyder, at der naturligt er forventninger til uddannelsesstedet om at sikre rammen om den enkeltes læring, og tilsvarende forventninger til eleven/praktikanten om at tage ansvar for egen læring. Uddannelsesstedet har derfor blandt andet som rolle at:

 • Give eleven/den studerende forståelse for at arbejde i en politisk styret virksomhed
 • Lære eleven/den studerende at varetage de særlige roller og ansvar, der følger af at være ansat i en offentlig virksomhed, herunder at yde en god service
 • Det sociale og kulturelle "rum", hvor eleven/den studerende får respons på sin adfærd over for borgere, kollegaer og ledere
 • Være stedet hvor eleven/den studerende afprøver og udvikler sine kompetencer

 

Kolding Kommunes forventninger til sine uddannelses- og praktiksteder

Uddannelses- og praktiksteder skal fremvise rimeligt tidssvarende forhold med hensyn til arbejdsorganisering, ledelse og teknologianvendelse.

Kolding Kommune forventer herudover af uddannelses- og praktikstederne:

 • at der udarbejdes en plan med en klar målsætning for praktikopholdet for hver elev eller grupper af elever/studerende
 • at der skabes sammenhæng mellem skoleophold og praktikophold
 • at eleven/den studerende tildeles en vejleder, som er kompetent, og som giver den fornødne støtte i hverdagen
 • at der udvises åbenhed over initiativer og idéer fra eleven/den studerende
 • at der afsættes tid til introduktion, oplæring og refleksion
 • at eleven/den studerende indgår i den daglige rutine, og bliver en del af praktikstedet og dets funktioner
 • at praktikvejlederen sammen med eleven/den studerende løbende evaluerer opholdet, herunder elevens/den studerendes oplevelser og planer for praktikopholdet

 

Kolding Kommunes forventninger til den enkelte elev/praktikant

Kolding Kommune forventer af dig som elev/praktikant, at du:

 • tager ansvar for egen læring
 • bidrager til målsætning og plan for elev/praktikophold
 • tager del i arbejdsfællesskabet og det sociale fællesskab, og bliver derved en del af praktikstedet og dets funktion
 • udviser interesse for og lyst til borgerbetjening
 • optræder åbent, serviceminded og kvalitetsbevidst
 • griber de udviklingsmuligheder, kommunen stiller til rådighed for dig
 • reflekterer over det du oplever og deler dine refleksioner med din praktikvejleder
 • tilegner dig ny viden og udvikler nye handlemønstre
 • udvikler initiativ, selvstændighed og samarbejdsevne